Mestproblematiek

Varkens

Jaarlijks zorgt het invullen van de mestbalansen voor een probleem. Door het gebruik van aannames en het gebruik van analyses sluipen er fouten in de balans die niet te negeren zijn. Samen met de genetische evolutie van de dieren zorgen de fouten ten gevolge van aannames en analyses voor een onevenwichtigheid in de balans. De onevenwichtigheid wijst volgens VLM op een niet correcte afzet van de geproduceerde dierlijke mest of op een te grote hoeveelheid ontvangen meststoffen op het landbouwbedrijf en wordt vervolgens beboet. Volgens BEMEFA, geruggesteund door ABS en Boerenbond, ligt de fout echter niet altijd bij de landbouwer en is er meer aan de hand dan VLM denkt. Daarom heeft deze drieledige groep zich geëngageerd om meer duidelijkheid te scheppen in deze problematiek.

In overleg met VLM werd er beslist om 2 experimenten op te zetten die moeten aantonen dat de gebruikte middelen om inputgegevens te verkrijgen niet meer up-to-date zijn. BEMEFA heeft eveneens in de loop van 2013 een nieuwe simulatie van een regressierechte (voor vleesvarkens) voorgesteld. De nieuwe gesimuleerde regressierechte, die gebruikt kan worden om de nutriëntenbalans op te stellen, werd inmiddels goedgekeurd door VLM. Voor de simulatie van de rechten werden voornamelijk de voederconversie en de groei van de vleesvarkens aangepast. De nieuwe regressierechte zal in de aangifte voor het productiejaar 2014 gebruikt kunnen worden. Samenhangend werd ook het uitscheidingscijfers voor de laangnutriëntenvoeders aangepast.

Het eerste experiment werd uitgevoerd in maart 2013. Dit experiment, de zogenaamde uitgebreide ringtest, moet duidelijkheid brengen over de fout op de mestanalyse, de fout op de staalname en de verscheidenheid tussen de verschillende erkende labo’s. De resultaten van deze test werden verwerkt door een onafhankelijk onderzoekscentrum en werden kenbaar gemaakt naar de organiserende partijen eind mei 2013.

Een tweede test, die nog uitgevoerd hoort te worden, zal gebruikt worden om de retentiewaardes van N en P in varkens te bepalen. Er heerst het vermoeden dat de P-uitstoot van varkens lager is dan wat theoretisch verondersteld wordt. De hogere P-retentie in het varken zou het gevolg zijn van een genetische evolutie die invloed heeft op de groei, het vleespercentage, … Het onderzoekscentrum ILVO bezit enige ervaring bij het opzetten en het uitvoeren van dit soort experimenten en voerde een retentieproef uit met 120 varkens. Dit project werd ondersteund door ABS, Boerenbond, BEMEFA en VLM. De Resultaten worden verwacht in de loop van 2016.

Resultaten ringtest

 In 7 varkensstallen werd er door 6 verschillende labo’s een meststaal genomen en geanalyseerd.

Hieruit blijkt dat de fout op de analyse van N zeer klein is en dat de manier van staalname weinig effect heeft op de analyse. Dit komt doordat N homogeen verdeeld is in de mest. De fout op P en droge stof is echter groter dan aanvaardbaar. Uit de test blijkt dat het analyseren van P weinig nut heeft doordat de spreiding van het analyseresultaat te groot is. De manier van bemonsteren heeft hier een groot effect op. Wordt er veel dikke fractie bemonsterd dan zal de P-waarde in het staal groot zijn. Wordt er veel dunne fractie bemonsterd dan zal de P-waarde laag zijn.

De oorzaak van de slechte manier van staalnemen is deels te wijten aan de staalnemer, maar is voor meer dan 75% te wijten aan de stalcondities. De stalbouw in deze 7 deelnemende bedrijven liet niet toe om op een correcte manier een staal te nemen. De procedure die de manier van staalnemen beschrijft, is niet haalbaar in de praktijk. Verdere stappen om het probleem omtrent de slechte P-waardes op te lossen, zullen ondernomen worden.

Nederlandse retentietest

 Behoefte en vastlegging van fosfor bij vleesvarkens. 

BEMEFA, ABS en BB hebben een jaar geleden de handen in elkaar geslagen om de mestproblematiek bij de varkens aan te pakken. Samen met VLM werd er overeen gekomen om stapsgewijs tot een oplossing te komen. Nieuwe regressierechten, een mestanalyseproef en een retentieproef zouden mogelijks kunnen bijdrage tot de oplossing voor de mestproblematiek. De retentieproef voor stikstof (N) en fosfor (P) bij varkens zou uitgevoerd worden door het onderzoekscentrum ilvo in het jaar 2014. Eind januari zal de eerste vergadering omtrent de details van de proefopzet doorgaan. De eigenlijke proef zou van start gaan in de tweede helft van 2014. Nederland heeft reeds een gelijkaardige proef voor de retentie van P bij varkens uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek kan u terugvinden in bovenstaand document.

Pluimvee

In 2013 heeft de Mestbank de mestbalans van een 40-tal pluimveebedrijven geëvalueerd. Daaruit blijkt dat het overgrote deel van de balansen, na kleine correcties van de gegevens, in evenwicht is. Voor een aantal dossiers blijft ook na het uitvoeren van enkele kleine correcties een balansprobleem voor stikstof bestaan zonder dat er reden is om aan te nemen dat de mest op een niet-oordeelkundige wijze is afgezet. Die laatste bedrijven zal de Mestbank niet sanctioneren, maar in 2014 van nabij opvolgen. Zo kan ze nagaan waar het balansprobleem vandaan komt.

Begin 2013 hadden de Mestbank en de pluimveesector afspraken gemaakt over de beoordeling van de mestbalansen. De Mestbank engageerde zich om, als de landbouwers een volledige en correcte aangifte hadden ingediend en ondanks het correct afzetten van alle geproduceerde mest toch geconfronteerd werden met een onbalans, de mestbalans van die landbouwers in detail te analyseren en indien nodig opnieuw te evalueren.

Ook in 2014 zal de Mestbank pluimveehouders met onbalans uitnodigen om samen na te gaan of alle mest oordeelkundig werd afgezet.
 

 

GGO
Convenanten
Energie
Milieuproblematiek

Lees hier meer over GGO's.

Hier komt u te weten hoe BEMEFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |