Gevaarlijke preparaten

Na het inwinnen van juridisch advies kan er voor de mengvoedersector besloten worden dat de Verordening 1272/2008/EG (WMS/CLP wetgeving) niet van toepassing is op diervoeders (en dus ook niet op voormengsels). Het juridisch advies luidt (samengevat) als volgt.

   • De verordening 1272/2008 inzake de indeling, de kenmerken en de verpakking van gevaarlijke preparaten is niet van toepassing op diervoeder met inbegrip van
      voormengsels of ‘premixen’.
   • Rekening houdend met de REACH-verordening 1907/2006/EG zijn de meng- en kernvoederproducenten niet verplicht om een veiligheidsinformatieblad (MSDS,
      material safety data sheet) op te stellen.

Als sector raden we echter wel aan om een informatieformulier mee te leveren. Om dit formulier op te stellen biedt BEMEFA u een gevarendatabank aan met de H- en P-zinnen, het CAS-nummer, de Hazard class and category, ... van de stoffen die verwerkt kunnen worden in het mengvoeder. Deze databank is niet limitatief en kan steeds aangevuld worden. Indien u over een MSDS van een stof beschikt die nog niet in de databank is opgenomen dan mag u deze aan BEMEFA bezorgen. Na evaluatie kan deze opgenomen worden in de databank.

Database van de gevaarlijke preparaten

Database versie 22 (enkel toegankelijk voor leden van de Werkgroep Gevaarlijke preparaten)

BEMEFA voorziet eveneens de mogelijkheid voor niet-leden om inzage te krijgen in de database van de gevaarlijke preparaten. Hiervoor wordt aan de hand van een licentieovereenkomst toegang verleend tot de database. Deze licentieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van drie jaar en bedraagt 500 Euro

Voor bijkomende inlichtingen betreffende dit jaarabonnement kunt u steeds contact opnemen met onze medewerkers, via info bemefa be of telefonisch op het nummer +32 (0)2 512 09 55.
 

GGO
Convenanten
Energie
Milieuproblematiek

Lees hier meer over GGO's.

Hier komt u te weten hoe BEMEFA u kan helpen met uw energiefactuur.

Lees ook zeker meer over stofexplosie, de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |