Carbon FootPrint

De carbon foot print (CFP) of CO2-voetafdruk geeft de impact weer op de klimaatverandering van een bepaald product / bedrijf / activiteit. Het geeft het totaal aan broeikasgasemissies weer (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en stikstofdioxide (N2O)), die hierbij vrijkomen, uitgedrukt als kg of ton CO2-equivalenten.

BEMEFA’s werkgroep CFP heeft meegewerkt aan een gemeenschappelijk protocol om de CFP van mengvoeders te evalueren. Zo werd een databank uitgewerkt waarin de CFP van de verschillende grondstoffen voor mengvoeder beschreven staat. In afwachting van een internationaal protocol, wordt de tool van BLONK ter beschikking gesteld van onze leden (lees hierover meer onder FeedPrintTool).

FEFAC en de American Feed Industry Association (AFIA) richtten in 2011 een consortium op voor een nauwere samenwerking in initiatieven rond CFP. Ook van dit consortium maakt BEMEFA deel uit. Samen met de International Feed Industry Federation (IFIF), heeft dit consortium zich aangesloten aan het UN FAO project dat niet alleen bezig is met het monitoren van de milieuprestatie van de veehouderij en zijn keten, maar eveneens een uniforme manier tracht te ontwikkelen voor het berekenen van de CFP van de mengvoederproductie. Het project hoopt in 2013 zijn eerste versie van de voeder LCA (life cycle analysis) aanbevelingen en richtlijnen te kunnen publiceren en de database van de GHG-emissies van de belangrijkste voedergrondstoffen uit te brengen.

BEMEFA streeft echter naar de ontwikkeling van één gemeenschappelijke methode voor het berekenen van CFP. Binnen FEFAC (de Europese mengvoederfederatie) wordt hier eveneens voor geopteerd en zo sloot BEMEFA zich ook aan bij de task force ‘sustainability’ van FEFAC, die o.a. meewerkt aan de uitwerking van de gids Product Environmental Footprint (PEF) en aan het opstellen van een database die de GHG-emissies (GreenHouse Gas, of broeikasgas) van de meest gebruikte grondstoffen in de mengvoederindustrie oplijst.

De gids PEF is een onderdeel van een project, opgericht op initiatief van de Europese commissie, ter ontwikkeling van een methodologie voor het berekenen van de ecologische voetafdruk van een product of een bedrijf. Deze gids beschrijft een methode voor het modelleren van ecologische impacts van materiaal- en energiestromen, van emissies en van afvalstromen tijdens het productieproces van een bepaald product.
Via deze methode zouden binnen Europa verschillende producten of bedrijven met elkaar kunnen worden vergeleken op het vlak van ecologische voetafdruk.

Een ander project dat BEMEFA (financieel) heeft ondersteund, is het IWT-project van de Hogeschool Gent dat op zoek ging naar de optimale manier van voederproductie en voedersamenstelling om de emissie van GHG te minimaliseren in de varkenshouderij. Hieruit bleek dat het efficiënt samenstellen van de voedernutriënten op maat van het varken de meest duurzame manier was. Op die manier kan de uitstoot van N (door het varken) en de uitstoot van N2O en NH3 (uit de stallen) sterk verminderd worden. Het gebruik van synthetische aminozuren in de plaats van proteïnerijke gewassen in deze nutriëntefficiënte voeders verlaagt de uitstoot van broeikasgassen ten gevolge van de lagere landbouwgrondbezetting.

 

FeedPrint tool

Maatschappelijke organisaties en consumenten vragen steeds vaker om informatie over de milieudruk van een product. Teneinde hieraan te voldoen, ontwikkelden PDV (Productschap diervoeder) en Wageningen Universiteit (WUR) het rekeninstrument “Feedprint" (zie http://webapplicaties.wur.nl/software/feedprint/).

Dankzij deze tool is het mogelijk om de hoeveelheid CO2 equivalenten te berekenen die tijdens de productie van veevoeders worden gebruikt, rekening houdend met de complete teelt van gewassen (inclusief bewerkingen, bemesting, bestrijdingsmiddelen, landgebruik, transport en opslag).

Anderzijds is de tool ook geschikt voor de berekening van de groei van dieren (kippen, varkens en koeien) en dierlijke producten (vlees, melk en eieren).
Voor meer informatie verwijzen we alvast naar de websites van PDV en van de Universiteit Wageningen.

 

MVO charter
Alternatieve eiwitten
MVDS
Actieplan Palmolie

Lees hier meer over het charter MVO dat BEMEFA heeft gelanceerd.

Meer informatie over alternatieve eiwitbronnen kan u hier raadplegen.

Kom hier meer te weten over het Platform MVDS.

Hier kan u zich informeren naar het Actieplan Palmolie.

 
 
twitter |  Privacy Policy |  Disclaimer |